Melissa Peelen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Melissa Peelen- Online Zichtbaarheid gevestigd te Nieuwegein. Het Kvk-nummer van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid 76807231. 

2. Het BTW-nummer van Melissa Peelen- Online Zichtbaarheid is NL003117135B04  

3. Definities:

 • Algemene voorwaarden zijn de uitgangspunten die gelden ten aanzien van de bedrijfsvoering en dienstverlening van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.
 • Opdrachtnemer is Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.
 • Opdrachtgever is een onderneming die Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid aanstelt ten uitvoering van hetgeen dat men overeengekomen is.
 • Onderneming is een entiteit die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Overeenkomst is aanvaarding van – het door van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid gedane – aanbod door opdrachtgever.
 • Concept oplevering, in deze fase wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om eventuele aanvullingen en/of wijzingen binnen 7 dagen aan te leveren aan Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.
 • Definitieve oplevering, definitieve oplevering van de dienst of het mediaproduct. In deze fase behoren eventuele aanvullingen en/of wijzingen tot de categorie meerwerk en zullen overeenkomstig behandeld worden.

4. Definities diensten

 • Webdesign, het ontwerpen van website waarbij de accenten gelegd
 • worden op de grafische vormgeving en de gebruikerservaring.
 • Huisstijl, het creëren van een bewuste presentatie stijl naar buiten toe.
 • Online marketing, het promoten van een product of dienst via het internet.
 • Onderhoud, het onderhouden van de website binnen het vooraf bepaalde onderhoudskader.
Artikel 2 Toepasbaarheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid gedane:

 • Offertes
 • Reclame
 • Gesloten overeenkomsten
 • Verrichte handelingen en rechtshandelingen in naam van de opdrachtgever
 • Aanbiedingen
 • Overige handelingen in naam van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.
 1. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden voor ondertekening kunnen inzien op de website en voor ondertekening heeft opdrachtnemer de opdrachtgever nogmaals gewezen op de algemene voorwaarden.

 2. Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid wijst in beginsel de algemene voorwaarden van opdrachtgever af. Echter partijen kunnen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.

 3. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden proberen uit te leggen.

 4. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod 
 1. Alle aanbiedingen en/ of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 7 dagen geldig.

 2. Voorafgaande aan het aanbod wordt er doorgaans een gratis oriëntatie gesprek ingepland voorts dat er een offerte of overeenkomst wordt toegezonden aan de potentiële opdrachtgever.

 3. De prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomst(en) worden in beginsel exclusief BTW weergegeven.

 4. Wanneer opdrachtgever eenzijdig het aanbod wijzigt dan is in beginsel het aanbod niet meer geldig.

 5. Aanbiedingen en/ of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige opdracht.

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Overeenkomst, Termijn & Uitvoering 
 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door opdrachtgever.

 2. Het aanbod wordt in beginsel schriftelijk gedaan middels een offerte of overeenkomst, de offerte heeft in beginsel een geldigheidsduur van 7 dagen. De offerte dient binnen de hiervoor genoemde termijn ondertekend te worden.

 1. In de offerte of overeenkomst dienen voorkeuren, bijzonderheden en andere afspraken vastgelegd te worden.

 2. Na ondertekening van de offerte of overeenkomst door opdrachtgever zal Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering.

 3. De termijn waarbinnen de dienst(en) in beginsel voltooid dien(t)/(en)te zijn, is in beginsel aan te merken als een indicatie termijn. Zo kunnen o.a. onvoorziene omstandigheden – in het uitvoeringsproces – invloed hebben op de termijn. Uiteraard zal dit te allen tijde door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid gecommuniceerd worden.

 4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat er meerwerk zal ontstaan dan zal Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid opdrachtgever hierover informeren en zullen de afspraken met betrekking tot het meerwerk schriftelijk vastgelegd worden.

Artikel 5 Verplichting opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is verplicht om Melissa Peelen-Online Zichtbaarheid te voorzien van juiste, tijdige en volledige informatie zodat Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid zijn dienst optimaal kan uitvoeren.

 2. Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid hanteert een wachtwoordenprotocol, opdrachtgever dient overeenkomstig het wachtwoordenprotocol zijn/haar wachtwoord(en) aan te leveren, indien er geen andere mogelijkheid bestaat voor de creatie van een parallel account.

 3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen dat zijn/haar wachtwoorden met enige regelmaat vernieuwd worden.

 4. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. Opdrachtgever is verplicht om eventuele wijzingen en/of aanvullingen aan te leveren binnen het door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid gestelde tijdvak, indien opdrachtgever dit verzuimd dan is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 6. Indien opdrachtgever zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van de opdrachtnemer, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade.

 7. Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen.

 
Artikel 6 Wijziging en annulering
 1. Wanneer opdrachtgever wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met de Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.

 2. Indien opdrachtgever wenst de afspraak te verzetten, dan kan dit slechts als opdrachtgever 24 uur voor aanvang van de afspraak melding maakt dat hij/zij de afspraak wil verzetten. Geschiedt een dergelijke melding niet tijdig, dan wordt de gereserveerde tijd met de daarbij behorende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 3. Ten aanzien van alle abonnementen geldt bij Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid dat zij in beginsel per direct opgezegd kunnen worden.

 4. Wanneer opdrachtgever wenst de overeenkomst te beëindigen, dan dient de opdrachtgever een schadevergoeding te betalen. De precieze hoogte van de vergoeding dient per individueel geval beoordeeld te worden en zal afhankelijk zijn van de reeds verrichte werkzaamheden. De minimale vergoedingsdrempel bedraagt 30% van de som die overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst.

 5. Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar diensten te verhogen, deze verhoging kan ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten. De ondernemer is na een prijsverhoging van minimaal 10% – op de in de overeenkomst overeengekomen som – gerechtigd de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de prijsverhoging.

 
Artikel 7 Opschorting
 1. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen opdrachtgever zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid zijn verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat opdrachtgever verschuldigd is heeft voldaan.

 2. Wanneer Melissa Peelen -Online Zichtbaarheid over gaat tot ontbinding of opschorting dan is hij/ zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht
 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
 1. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stilgelegd, zullen de opdrachtgevers die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.

 2. Ter aanvulling op artikel 7 kan MelissaPeelen – Online Zichtbaarheid de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:

  3.3. Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever is aangevraagd.

  3.4. Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.

  3.5. Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde. En wanneer opdrachtgever of derden die in direct verband staan met opdrachtgever illegale praktijken uitvoeren of ondersteunen (zoals hacken).

  3.6. Wanneer opdrachtgever niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.

  3.7. Wanneer opdrachtgever op een niet redelijke wijze het advies tot zich neemt.

  3.1. Wanneer aan die opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend.

  3.2. Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan betalingsverplichting.

 3. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd , aan bijvoorbeeld zijde van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij opdrachtgever, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uitmaken van de ongedaan making.

Artikel 9 Betaling, aanmaning & incassokosten
 1. Het bedrag dat overeengekomen is tussen partijen staat in de desbetreffende overeenkomst. Vervolgens dient er een aanbetaling van 50% te worden gedaan binnen 14 dagen na sluiten van de overeenkomst.

 2. Partijen kunnen met betrekking tot het resterende deel het volgende overeenkomen in de desbetreffende offerte:

  A. Dat het resterende bedrag bij voltooiing van de opdracht binnen 14 dagen wordt voldaan.

  B. Dat het resterende bedrag betaald dient te worden in termijnen die gekoppeld worden aan het voortgangspercentage van de opdracht.

 3. Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid zal ten aanzien van web development opdrachten haar retentierecht inroepen indien de opdrachtgever niet of niet volledig betaald.

 4. Echter kan er ook een andere betalingsregeling getroffen worden, deze betalingsregeling dient te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd.

 5. Betaling van het resterende bedrag dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering.

 6. Ten aanzien van abonnementen geldt dat deze in beginsel middels een incasso machtiging geïncasseerd zullen worden, voorafgaande dient u te allen tijde een incassomachtiging te tekenen. U kunt te allen tijde uw incasso machtiging intrekken door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 7. Indien de opdrachtgever als nog in gebreke blijft na een aanmaning en de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.

 8. De buitengerechtelijke incassokosten, het overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid (opdrachtnemer) en opdrachtgever – ten aanzien van hun dienstverlening – behoort in beginsel tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid – in het hierboven genoemde kader – nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 2. Mocht MelissaPeelen -Online Zichtbaarheid ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW).

 3. Wanneer er sprake is van aansprakelijkheid ten gevolge van directe schade bij een duurovereenkomst, dan is de maximale hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de meest recente factuur (excl. BTW) voor opdrachtgever.

 4. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.

 5. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten en software.

 6. Wanneer nakoming door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid hierop deugdelijk kan reageren.

 7. De opdrachtgever vrijwaart Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid. Verder vrijwaart opdrachtgever Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid voor alle aanspraken die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de verleende dienst van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.

 8. De wijze waarop opdrachtgever informatie tot zich neemt en interpreteert kan Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid niet tegengeworpen worden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid. Hierbij valt o.a. te denken aan:

  1. Documententenuitvoeringvandienstverlening 2. Adviezen
  3. Ontwerpen
  4. Offertes

  5. Modelstukken
  6. Rapportages
  7. Informatievandewebsite 8. Klantdossiers

 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

 3. Op lid 1 sub 1 kan schriftelijk een uitzondering worden gemaakt door Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid en opdrachtgever, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.

Artikel 12 Druk & zet fouten

Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient opdrachtgever dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid.

Artikel 13 Wijziging Algemene Voorwaarden

De eigenaar van Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk Recht
 1. Op alle diensten, productenen(rechts) handelingen is Nederlands Recht van toepassing.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 15 Privacy

Bij Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid wordt er veel waarde gehecht aan uw privacy. In het privacy statement kunt u zien welke gegevens Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid van u verwerkt en hoe Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid hiermee omgaat. Zie www.melissapeelen.nl/privacy.

Artikel 16 Overige bepalingen
 1. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in deze overeenkomst.

 2. In geval van een meningsverschil tussen opdrachtgever en Melissa Peelen – Online Zichtbaarheid zal men in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Vraag jouw kant-en-klaar website nu aan!

Vraag hier website onderhoud en/of support aan.

Waar kan ik je mee helpen?

Op werkdagen ontvang je binnen 48 uur reactie.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en ontvang een offerte op maat!

Waar ben je naar op zoek?

Op werkdagen binnen 48 uur een offerte!

*De offerte is op basis van de aangegeven specificaties. Extra opties kunnen op een later moment toegevoegd worden.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en ontvang een offerte op maat!

Aantal pagina's op de website
Extra functionaliteiten

Op werkdagen binnen 48 uur een offerte!

*De offerte is op basis van de aangegeven specificaties. Extra opties, functionaliteiten en/of pagina's uitgesloten kunnen op een later moment toegevoegd worden.